Відділ/відділення захворювань кишечнику

Основний напрямок наукової та клінічної діяльності відділу / відділення:

Удосконалення методів діагностики та лікування захворювань кишечника; дослідження з вивчення ефективності нових лікарських засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва відповідно до міжнародних вимог.

Тема НДР відділу на 2014-2016 рр. “Вивчити нутритивний статус у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику і розробити методи корекції виявлених порушень”. Доведено роль запальної відповіді у розвитку метаболічних порушень у хворих на ХЗЗК. Досліджено особливості білкового і ліпідного обміну, стану судинного ендотелію, вмісту адіпокін-лептину в сироватці крові хворих, особливості структурного стану печінки і всмоктуючої функції кишечнику в залежності від нутритивного статусу пацієнтів. Встановлено, що дисбаланс у складі кишкової мікрофлори тонкої і товстої кишки вносить свій внесок в розвиток метаболічних порушень при ХЗЗК. На підставі отриманих даних запропоновано методи корекції виявлених порушень у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з нутритивной недостатністю.

з 2017 по 2019 роки у відділі виконувалась НДР “Дослідити вікові та гендерні особливості перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику і розробити диференційовані схеми їх лікування”.

Встановлено, що для хворих на ХЗЗК в середньо-вікової групи характерно більш важкий перебіг захворювання на тлі більш частою супутньої патології. У чоловіків з хворобою Крона встановлена достовірно більша частота  тяжкого перебігу захворювання ніж у жінок. При НВК жінки більш схильні до анемії ніж чоловіки.

При ендоскопічному дослідженні товстої кишки у хворих на ХЗЗК виявлено, що для жінок більш характерна виражена активність НВК, тоді, як чоловікам більш властива помірна ступень ендоскопічної активності виразкового коліту. У хворих на хворобу Крона чоловічої статі спостерігається істотне збільшення частоти псевдополипов і гнійного нальоту. Досліджено особливості ліпідного обміну, стану судинного ендотелію, вмісту циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові хворих, особливості структурного стану печінки та локальної жорсткості артеріальної стінки сонних артерій в залежності від віку та статі пацієнтів. 

Встановлено, що у хворих середнього та похилого віку показники жорсткості паренхіми печінки були достовірно вище в порівнянні з групою молодого віку. Встановлено достовірне зростання індексів жорсткості артеріальної стінки у хворих ХВЗК в залежності від віку. Встановлено, що дисбаланс у складі кишкової мікрофлори тонкої і товстої кишки мають гендерні та вікові відмінності.

З 2020 року по теперішній час виконується НДР «Вивчити значення факторів гуморального імунітету та розробити комплекс критеріїв прогнозування перебігу хронічних запальних захворювань кишечнику»

В результаті 1 року дослідження встановлено, що для хворих на ХЗЗК з важким перебігом характерний анемічний синдром. Визначені особливості ендоскопічної картини ХЗЗК в залежності ступеню тяжкості. Досліджено особливості гуморального імунітету у хворих, які залежали від активності захворювання. Визначені однонаправлені зміни вмісту КЖК у копрофільтраті, встановлено суттєве зниження масляної кислоти у групі НВК тяжкого ступеня тяжкості. Встановлено достовірне підвищення рівня IgG4 у сироватці крові у хворих на НВК порівняно з ХК. Встановлено дисбаланс у складі кишкової мікрофлори у 100 % пацієнтів, який має відмінності за ступенем тяжкості. Вивчення IgG4-позитивних клітин слизової оболонці товстої кишки показало, що наявність позитивних випадків в 4,4 рази частіше зустрічалась при НВК, ніж при ХК, та була більш притаманна для хворих з середнім ступенем тяжкості хвороби.

Науковим відділом захворювань кишечника керували:

1966 – 1969 рр. – Кущ А. Н., канд. мед. наук

1969 – 1973 рр. – Ходикін А. В., канд. мед. наук

1973 – 1989 рр. – Чебикіна Н. В., канд. мед. наук

1989 – 2003 рр. – Береза Н. М., д-р мед. наук

2004 – 1015 р.р. – Бойко Т. Й., канд. мед. наук

З 2015 року по теперішній час – Стойкевич М. В., канд.мед.наук.

Співробітниками відділення захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій з проблеми діагностики та лікування захворювань кишечника. За останні 5 років опубліковано 6 інформаційних листи, видано понад 100 наукових публікацій, отримано 8 патентів України на нові методи лікування і діагностики.

Догори