Исторія інституту

Історія розвитку гастроентерологічної служби розпочалась 55 років тому з відкриттям НДІ гастроентерології в м. Дніпропетровську, на підставі з Постанови Ради Міністрів Української РСР від 19 грудня 1964 року. Основний напрям діяльності інституту був сформульований Міністерством охорони здоров’я України – вивчення клініки, розробка методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення.

Це був перший Інститут в СРСР, тільки через 3 роки був відкритий Всесоюзний НДІ гастроентерології МОЗ СРСР в м. Москва, через 5років – лабораторія гастроентерології у м. Тарту і невеликий інститут з одним клінічним відділом у м. Душанбе.

Співробітники інституту розробили нові теорії про виникнення хвороб органів травлення. Вони, одними з перших в СРСР і в Україні, освоїли і впровадили ендоскопічні методи дослідження і лікування, приймали безпосередню участь в розробці найсучасніших хірургічних втручань,  розробили нові теорії про виникнення хвороб органів травлення.

Наш Інститут разом з іншими науковими установами нашої країни та з зарубіжними країнами, дали поштовх до розвитку профілактики онкологічних захворювань через стабілізацію передракових станів, вивчення процесів фіброзу паренхіматозних органів, які лежать в основі захворювань та часто фатальних патологічних змін, до розробки нових видів малоінвазивних, оперативних втручань при захворюваннях органів травлення.

Становлення та розвиток наукової і практичної гастроентерології пов’язані з іменем першого директора Інституту гастроентерології і головним гастроентерологом МОЗ України кандидатом медичних наук – Євгеном Максимовичем Поляковим.


З квітня 1967 року і протягом 20 років інститутом і спеціалізованою гастроентерологічною службою керував заслужений діяч науки УРСР, доктор медичних наук, професор Павло Федорович Кришень.


 З 1987 по 2011 роки інститут очолював член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Юрій Олександрович Філіппов.


В даний час директором інституту є член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, Заслужений лікар України, член Президії Української гастроентерологічної асоціації, Голова Громадської спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні» Юрій Миронович Степанов.


В стінах Інституту працювали вчені, які внесли значний вклад у вітчизняну теоретичну і клінічну гастроентерологію. Їх роботи відомі не тільки в Україні, але й за кордоном.

Вагомий внесок у розвиток гастроентерологічної науки, становлення спеціалізованої гастроентерологічної служби та підготовку фахівців здійснили такі відомі вчені та організатори охорони здоров’я, як: д.мед.н. Ю.І. Рафес, д.мед.н. Т.П. Шамшонкова, д.мед.н. В.П. Співак, к.мед.н. Т.В. Смирнова, к.мед.н. І.Т. Кругліков, к.мед.н. О.А. Кривицький та ін.

Сьогодні ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» є головною науково-дослідною установою з проблеми «Гастроентерологія» із розвиненою дослідницькою і клінічною базою, де проводиться вивчення поширеності, етіології і патогенезу хвороб органів травлення, розробляються методи їх діагностики, хірургічного і терапевтичного лікування. Висококваліфіковані кадри і матеріально-технічний потенціал Інституту дозволяють успішно виконувати всі завдання науково-дослідницької, лікувально-діагностичної, організаційно-методичної та інших видів роботи відповідно до основних напрямів діяльності на рівні кращих світових стандартів. Наукові дослідження, проведені в Інституті, характеризуються глибоким вивченням проблем функціонування органів травлення на популяційному, системному, органному, клітинному і субклітинному рівнях.

Вчені Інституту першими в країні:

 • сформулювали концепцію холесекреторних порушень, ввели в клінічну нозологію поняття «біліарна недостатність» та розробили методи її корекції на засадах доказової медицини;
 • розробили напрям ендокринної гастроентерології, що дозволив теоретично обгрунтувати концепцію патогенетичної ролі регуляторних пептидів у виникненні хронічної патології органів травлення, на підставі чого розроблені нові методи діагностики і лікування. Було обґрунтовано використання гастроінтестинальних гормонів і нових лікарських засобів, створених вченими Інституту на основі продуктів – аналогів з природної та тваринної сировини;
 • розробили та впровадили методи використання поліспиртів (сорбіт, ксиліт, альгурін) для діагностики та лікування хворих з гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією;
 • створили низку медико-біологічних моделей, заснованих на порушенні інформаційного обміну гастродуоденальної зони і печінки;
 • запропонували ряд нових способів функціонального тестування стану регуляції шлункової секреції;
 • визначили роль психотравматизації у розвитку гастродуоденальних захворювань і розроблено системний підхід до вибору психотропної терапії;
 • обгрунтовали необхідність диференційної психотропної терапії як обов’язкового компонента комплексного лікування хворих гастроентерологічного профілю;
 • довели патофізіологічне значення кишкової мікрофлори при захворюваннях органів травлення;
 • модифікували вже відомі, розробили і впровадили нові методи бактеріологічної діагностики дизбіозу, оригінальний спосіб імунокорекції методом аутоцитокінотерапії, що дозволяє значно поліпшити результати лікування, збільшити терміни ремісії, підвищити якість життя пацієнтів;
 • провели фундаментальні дослідження, досягли значних успіхів у вивченні проблеми передракових захворювань шлунка, впроваджені методи профілактики диспластичних змін слизової оболонки;
 • створена хірургічна школа Інституту, де накопичено унікальний досвід з розробки і впровадження нових методів хірургічного лікування, реконструктивні операції на шлунку, лапароскопічні органозберігаючі операції та малоінвазивні оперативні втручання при патології органів травлення;
 • розроблено методи діагностики та лікування пацієнтів з ускладненими формами хронічного панкреатиту;
 • удосконалюються методики резекцій підшлункової залози зі збереженням морфо-функціональної структури дванадцятипалої кишки, виконується панкреатодуоденальна резекція при пухлинах головки підшлункової залози та великого дуоденального сосочка;
 • розробляються діагностичні критерії визначення фіброзних процесів у печінці та підшлунковій залозі, реалізуються нові підходи до їх гальмування.

Сьогодні основними напрями наукової діяльності є:

 • вивчення особливостей ускладненого перебігу кили стравохідного отвору діафрагми, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, ахалазії кардії, стенозу гастродуоденальної зони виразкового генезу та удосконалити методи їх хірургічної корекції з застосуванням ендолапароскопічних технологій;
 • вивчення особливостей коморбідного статусу і цитокінового балансу у хворих із передраковими станами шлунка та обґрунтувати нові підходи до діагностично-лікувальної тактики;
 • вивчення провідних факторів впливу на перебіг неалкогольного стеатозу печінки у дітей, розробка критеріїв прогнозування несприятливого перебігу та диференційованого алгоритму лікувальних заходів;
 • вивчення факторів гуморального імунітету та розробка комплексу критеріїв прогнозування перебігу хронічних запальних захворювань кишечника;
 • вивчення клініко-біохімічних та структурних особливостей формування стеатозу та фіброзу у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки.

Інститутом вперше була створена спеціалізована гастроентерологічна служба України, визначені принципи організації спеціалізованої медичної допомоги, розроблені нові форми і методи диспансеризації та реабілітації при захворюваннях органів травлення. З урахуванням екологічної ситуації в державі і техногенного впливу на організм людини, пріоритетною є розробка наукових основ гастроентерологічної допомоги населенню України з урахуванням провідних факторів ризику виникнення та перебігу захворювань органів травлення та адаптаційних можливостей організму.

Створена, впроваджена і функціонує в клініці інституту автоматизована госпітальна система, клініко-статистичні класифікації хвороб органів травлення, локальні клінічні протоколи та маршрути надання високоспеціалізованої третинної допомоги хворим з хворобами органів травлення.

Інтеграція фундаментальної та прикладної науки в Інституті базується на поєднанні експериментальних і клінічних даних, терапевтичної та хірургічної гастроентерології, що забезпечує комплексне вирішення актуальних проблем цієї галузі медицини.

За останні 3 роки, з метою підвищення рівня надання медичної допомоги населенню України, в Інституті відбулися якісні та кількісні зміни матеріальної-технічної бази. Проведено оснащення найсучаснішим обладнанням клініко–діагностичної та біохімічної лабораторій.   В діагностиці патологічних станів інформативність становить 70-93%.

Суттєво оновлена ресурсна база, придбана і введена в експлуатацію нова апаратура:

 • Цифровий рентген- діагностичний комплекс «Ореra T90cex»;
 • Цифровий рентген- діагностичний комплекс «МСА PLUSS»;
 • Скальпель хірургічний «SonoSurg-G-2»;
 • Монітор спостереження за станом хворого «УМ-600»;
 • Ручний пульсоксиметр «Pearl10»;
 • Апарат штучного дихання та вентиляції легенів «Monnal Т-75»;
 • Відеогастроскоп «GIF-HQ 190»;
 • Стійка відеолапароскопічна «KarlStorz GMBH &Co KG»;
 • Фібродуоденоскопи «FD-34V2»;
 • Колоноскоп FC-38LV;
 • Фіброскан FibroScan;
 • Ультразвуковий апарат Радмір ULTIMA;
 • Ультразвуковий діагностичний комплекс «SSA-660A Xario».

Апарат «Фіброскан», дозволяє визначити стадії фіброзу та стеатозу печінки на тих етапах, коли ці процеси є зворотними, покращує якість діагностики захворювань печінки і забезпечує контроль ефективності лікування.

Завдяки адміністрації під керівництвом директора інституту, д.мед.н., проф. Ю.М. Степанова, був проведений сучасний, відповідно до всіх діючих санітарних вимог, ремонт операційного блоку, мийної кімнати та приміщень для персоналу та пацієнтів, з встановленням сучасної приточно-витяжної вентиляційної системи, системи відводу інгаляційних анестетиків, оновлене кахельне покриття, електросистема, проведене утеплення та LED-освітлення приміщень.

Також встановлена сучасна двокупольна безтіньова операційна освітлювальна система  Trilux Aurino Wave, що забезпечує більш органічне сприйняття кольорової температури різного стану органів, що оперуються,  хірургом  під час операційних втручань, забезпечує повне та глибоке освітлення операційного поля та оснащене гігієнічними насадками та сенсорними дисплеями, що, врешті, дозволить ще більше  покращити якість надання медичних послуг для наших шановних пацієнтів!

Відділення дитячої гастроентерології надає стаціонарну допомогу дітям старшого віку (з 6 років) з широким спектром захворювань гастроентерологічного профілю з червня 2013 року. Унікальна можливість поєднання наукового досвіду, втілення найсучасніших надбань педіатричної наукової спільноти, підкріплених професійною майстерністю, енергійністю, щирістю й доброзичливістю команди співробітників створюють сприятливе середовище для відновлення здоров’я дітей та підлітків.

Діти з найрізноманітнішими патологічними станами від функціональних до орфанних (рідкісних) захворювань шлунково-кишкового тракту мають можливість отримати високоякісну діагностично-лікувальну допомогу у відділенні.

Сучасне відео-ендоскопічне обладнання Olympus Evis Exera III забезпечує можливість проведення високоякісної візуалізації слизової оболонки різних відділів шлунково-кишкового тракту у різних режимах, що дозволяє своєчасно виявити ранні ознаки патологічних змін, провести ретельну диференційну діагностику, уникнути необґрунтованих інвазивних втручань. Ендоскопічна апаратура малого діаметру Pentax FG16V у поєднанні з анестезіологічним супроводом діагностичних процедур дозволяють провести дітям складні діагностичні обстеження з мінімальним психологічним навантаженням згідно світових педіатричних стандартів. Цілеспрямований відбір матеріалу для морфологічного дослідження під час едоскопії з високою роздільною здатністю дозволяє підтвердити еозинофільний езофагіт, стравохід Барретта, неоплазії шлунково-стравохідного з’єднання та шлунку, хворобу Крона, целіакію та інші складні захворювання.

Одним з напрямків дослідницької діяльності відділу дитячої гастроентерології є представники «захворювань цивілізації» – жирова хвороба печінки й підшлункової залози, що в останні роки лідирують серед хронічних захворювань у дітей у зв’язку з значною поширеністю малорухомого способу життя, нераціонального харчування, низького рівня фізичної активності й асоційованого з ними ожиріння. Виявлення захворювань на ранніх етапах розвитку за допомогою сучасних візуалізаційних технологій, здійснимих в ІГ – транзієнтної еластографії, зсувнохвильової еластографії, стеатометрії, є запорукою ефективного лікування.

Також серед найперспективніших й стримко набуваючих розвитку напрямків діяльності є дослідження стану кишечного мікробіому та його ролі у формуванні харчової інтолерантності та гіперчутливості, які викликають цілком обґрунтовану занепокоєність батьків останнім часом. Синдром надмірного бактеріального росту, мальдигестія лактози, порушення засвоєння моно- та дисахаридів – далеко не повний перелік захворювань, в діагностиці яких важливе місце займає водневий дихальний тест, що відрізняється високою діагностичною точністю та зручністю у застосуванні, тобто вдалим поєднанням складних сучасних технологій з принципами доброзичливого ставлення до дитини.

Колектив інституту працює над вивченням патогенетичних механізмів передракових станів, стеатозу та фіброзу печінки у дорослих і дітей, хронічних запальних захворювань кишечнику, кістозних утворень підшлункової залози та інших найпоширеніших захворювань травної системи. Вдосконалено методи їх діагностики, лікування та профілактики, обґрунтовуються обсяг і склад медичної допомоги пацієнтам з хворобами органів травлення та розробляється послідовність її забезпечення.

Сьогодні широкий фронт наукових пошуків став можливим завдяки колективу висококваліфікованих кадрів і матеріально-технічному потенціалу Інституту. Рівень лікувально-діагностичної, науково-організаційної, методичної та інших напрямів роботи відповідає кращим світовим стандартам.

За останні роки відбулось оснащення інституту найкращим сучасним діагностичним обладнанням світового рівня, має необхідну клінічну та експериментальну базу, висококваліфікований кадровий потенціал, що дозволяє вирішувати поставлені перед ним завдання.

До сильних сторін діяльності інституту відносяться кращі у світі сучасні апарати для діагностики і лікування, які сьогодні широко застосовуються при наданні медичної допомоги населенню України:

 • відеоендоскопічна система EVIS EXERA III з гастроскопом Olympus 190 та колоноскоп Olympus 185 з функцією NBI та оптичного збільшення дозволяють діагностувати на ранніх етапах передракові зміни та ранній рак слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Застосування електрохірургічного блоку SERING ARCO 3000 з моно-, біполярною та аргоно-плазмовою коагуляцією дозволяє проводити малоінвазівні ендоскопічні операції при передракових станах та захворюваннях, ранньому раку шлунково-кишкового тракту (поліпектомію, ендоскопічну резекцію та дисекцію слизової), виконувати ендоскопічне лікування дивертикула Ценкера та ахалазії кардії. Також виконується стентування пухлинних стриктур ШКТ.
 • Придбаний перший в Україні новітній високоякісний EUS-апарат з функцією еластографії для застосування в хірургічних і терапевтичних цілях.
 • За останній рік придбані професійний електронний (імпедансметрія) аналізатор складу тіла Таnіtа МС-780 МАР, конвексний датчик для ультразвукової системи SonoScape S60, двопотоковий кисневий концентратор, а також проведено поточні ремонти медичного обладнання.
 • зважуючи на те, що в Україні хронічними дифузними захворюваннями печінки хворіє понад 10 млн людей, тому дуже важлива рання діагностика за допомогою неінвазивного, безбольового визначення стадії фіброзу та стеатозу печінки з використанням транзієнтної еластографії за допомогою унікального апарату FibroScan-502 (Франція). Крім того, нами застосовуються унікальні опциї – зсувно хвильова еластографія (верифікація рівня фіброзу) та коефіцієнт затухання ультразвуку (верифікація рівня стеатозу) за допомогою УЗ сканера експертного класу Soneus P7 (Україна-Швейцарія);
 • у відділенні хірургії органів травлення функціонують відеолапароскопічна стойка Stotz (Німеччина), ультразвуковий скальпель Olympus (Японія), рентгенхірургічна С-подібна система МСА (Італія) та цифровий рентгенапарат «Opera», що значно розширило можливості та якість виконання хірургічних втручань. Використання нового ультразвукового скальпелю Olympus (Японія), рентгенхірургічної С-подібної системи МСА (Італія) у відділенні хірургії органів травлення, дозволило значно розширити діапазон і якість виконання хірургічних втручань. Підвищується рівень надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю за рахунок відкритих, лапароскопічних, мініінвазивних оперативних втручань під УЗ і рентгенологічним контролем. Розроблені етапні методи корекції жовчовідтоку із застосуванням транспапілярних і ендобіліарних втручань, виконуються панкреатодуоденальні резекції та сучасні операції при ускладнених формах хронічного панкреатиту. За діагностичними та лікувальними показаннями проводиться ЕРХПГ з папілосфінктеротомією.

Враховуючи пріоритетність міжгалузевих напрямів роботи, укладено договір з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України про спільне наукове дослідження, яке спрямовано на розробку нових методів лікування з використанням апарату для зварювання тканин під час хірургічних операцій.

Останнім часом співробітники інституту успішно вирішують проблеми розробки шляхів підвищення ефективності діагностики та лікування патології верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, дослідження передракових станів і можливостей попередження розвитку раку шлунка, встановлення взаємозв’язків між функціональними та структурними порушеннями у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, обґрунтовуються підходи до уповільнення розвитку фіброзу, впровадження органозберігаючих і малоінвазивних методів хірургічного лікування захворювань органів травлення.

Виконуються комбіновані ендолапароскопічні операції в лікуванні стенозів ДПК виразкової етіології, що дозволяє впливати на основні механізми виразкоутворення, нормалізувати моторно – евакуаторні порушення і знижувати кислотність за рахунок поєднаної дії лапароскопічної селективної проксимальної ваготомії по G. Hill – M. Barker, вісцероліза зони деформації і едоскопічної балонної дилатації.

Впровадження лапароендоскопічних органозберігаючих операцій при холецистолітіазі дозволяють за допомогою ендоскопічної ревізії порожнини жовчного міхура виконувати холецистолітекстракцію не тільки діагностованих конкрементів в порожнині міхура, але й недіагностованих дрібних конкрементів у слизовій оболонці. Комбіновані ендолапароскопічні операції в лікуванні поодинокого та множинного холецистолітіазу зі збереженням органу жовчного міхура дозволили виконувати холецистолітекстракцію за допомогою ендоскопічної ревізії порожнини жовчного міхура

Використання інгаляційних анестетиків разом з апаратом LEON дозволяє зробити анестезію безпечною та керованою, особливо у хворих з надмірною вагою тіла, а значить з високими кардіально-дихальними ризиками. Збалансована анестезія з севофлураном, його мінімальні витрати з низьким потоком газу, є оптимальним методом для хворих в баріатричній хірургії. Запорукою безпечності для пацієнта при хірургічних втручаннях є Гарвардський стандарт моніторингу, до якого входить і моніторинг параметрів вентиляції, оксигенації, проведення капнографії, реєстрація мінімальної альвеолярної концентрації інгаляційних анестетиків (МАК) та швидка їх корекція – все це є в придбаному апараті LEON. Робота апарату з такими можливостями дозволяє прискорити швидке пробудження пацієнта після операції, уникнути післяопераційних ускладнень, зменшити термін реабілітації хворих та розширити діапазон хірургічних втручань.

В останні 3 роки активізувалось організаційне та науково-методичне керівництво гастроентерологічною допомогою населенню: проводяться виїзні науково-практичні конференції в регіони України з наданням консультативної допомоги лікарям та пацієнтам, наукові форуми з міжнародною участю.

Молоді вчені неодноразово були лауреатами Премії Президента України та їм призначалась Стипендія Кабінету Міністрів України.

Значно активізувалось організаційне та науково-методичне керівництво гастроентерологічною допомогою населенню та підготовка лікарів-гастроентерологів України. Проводяться виїзні науково-практичні конференції в регіони України з наданням консультативної допомоги лікарям та пацієнтам, проводяться наукові форуми з міжнародною участю.

З 2013 року відновлено проведення наукових сесій інституту, де співробітники і провідні вчені доповідають результати власних досліджень, висвітлюють нові досягнення науки та практики.

Розширюються міжнародні контакти Інституту, зокрема, здійснюється співпраця з Європейським гастроентерологічним суспільством, Міжнародною асоціацією науки і вищої освіти (МАНВО), з лабораторією «NL Біотехнології ТОВ» (США, Арканзас). В рамках довгострокового договору про співпрацю проводяться мультицентрові рандомізовані дослідження ефективності та безпеки лікарських препаратів для лікування патології кишечнику і печінки. Вчені Інституту входять до ЕССО, Міжнародного (IPC) і Європейського (ЕРС) клубів панкреатології.

Програма стратегічного розвитку напрямів діяльності ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» передбачає проведення спільних з іноземними партнерами науково-дослідних програм, грантів та угод про міжнародне співробітництво відповідно до основних напрямків наукової діяльності. Поглиблюються і розширюються контакти з зарубіжними партнерами шляхом організації міжнародних конференцій, під час яких провідні закордонні фахівці діляться досвідом і своїми досягненнями в області діагностики, лікування і профілактики гастроентерологічних захворювань з медичною громадськістю України.

Співробітник інституту д.мед.н. Мосійчук Л.М. є головою консультативно-експертної групи з розробки розділу 3 «Гастроентерологія. Лікарські засоби» Державного формуляра лікарських засобів Центрального формулярного комітету ДП «Державний експертний центр МОЗ України».
Директор інституту, проф. Степанов Ю.М. є членом секції Наукової ради МОН України фахового напряму «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук». Інститут забезпечує за встановленим порядком підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. За 3 останніх роки інститут брав участь у науковому співробітництві з виконанням цільових програм у гастроентерології з Novartis Institutes for BioMedical Reseach Inc., Cambridge, США. Результатами стали: проект «малі молекули» Nanoparticles, Liver fibrosis, проект «ранні маркери HBV, відповідь на лікування».

Науковий проект ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» на тему «Дослідити зв’язок порушень кишечного мікробіоценозу та функціональних розладів біліарного тракту у дітей з надмірною вагою та ожирінням» отримав міжнародний грант компанії Біокодекс, Європа (2018 р.).

В інституті поглиблюються і розширюються контакти з зарубіжними партнерами шляхом організації міжнародних конференцій, під час яких провідні закордонні фахівці діляться досвідом і своїми досягненнями в області діагностики, лікування і профілактики внутрішніх хвороб з медичною громадськістю України. За останні 3 роки інститутом організовано і проведено 9 міжнародних науково-практичних конференцій.

Науковці інституту є активними учасниками усіх головних міжнародних форумів з проблем гастроентерології та гепатології та мають значний досвід виступів у якості спікерів на великих міжнародних Конгресах.

Наукові співробітники Інституту проходять підготовку в зарубіжних клініках, постійно беруть участь у міжнародних, європейських та національних гастроентерологічних форумах (Італія, Швейцарія, Німеччина, Китай, Туреччина, Франція, Австрія, Японія, та ін.).

Досягнення вчених Інституту відзначені дипломами, грамотами та преміями на наукових форумах різного рівня.

Молоді вчені Інституту отримували Стипендію Президента та Кабінету Міністрів України, багато разів оголошувались переможцями щорічного обласного конкурсу проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» в рамках програми «Молодь Дніпропетровщини»

Старший науковий співробітник Завгородня О.Ю. нагороджена Медаллю Святого Пантелеймона (національний конкурс) за досягнення у науковій діяльності.

Директор Інституту член-кореспондент НАМН України, професор Степанова Ю.М. нагороджений Державною нагородою – орденами «За заслуги» II і III ступеня.

Щорічно науково-дослідні роботи інституту нагороджуються грамотами Президії НАМН України.

Комплексний підхід до вирішення проблем (від вивчення особливостей патогенезу до створення нових препаратів, завершених технологій діагностики та лікування, нових автоматизованих систем, організаційно методичних, управлінських програм) дозволяє наблизити  гастроентерологічну науку та спеціалізовану допомогу населенню України на рівень кращих світових практик.

Інститут є клінічною базою кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини  факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету, тут щорічно вдосконалюють свою професійну майстерність і підвищують кваліфікацію понад 500 фахівців з усіх регіонів України .

Вченими Інституту проведена велика робота по створенню Української гастроентерологічної асоціації, яка плідно працює вже більше 15 років.

З 1969 року Інститут видає міжвідомчий збірник наукових робіт «Гастроентерологія», в якому відображені досягнення гастроентерологічної науки і практики України і зарубіжних країн. Збірник є фаховим  виданням МОН України, включений до наукометричної бази даних ScienceIndex, а також в український науковий реферативний журнал «Джерело».

Інститут є головною установою Проблемної комісії НАМН та МОЗ України «Гастроентерологія», яка координує планування наукових та дисертаційних робіт, видання методичних рекомендацій та посібників для лікарів. При Інституті функціонує Спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Гастроентерологія», «Кардіологія» та «Педіатрія». Інститут є базою клінічної ординатури і аспірантури за фахом внутрішні хвороби, гастроентерологія та хірургія.

Результати наукових досліджень широко публікуються у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях. За ці роки співробітниками Інституту опубліковано близько 6000 наукових праць, видано 28 монографій, 87 навчальних посібників та довідників, більше 200 методичних рекомендацій та відомчих інструкцій. В Інституті виконані 29 докторських та 112 кандидатських дисертацій.

На базі Інституту діють курси інформації та стажування для лікарів-терапевтів, гастроентерологів, хірургів, ендоскопістів, сонологів, морфологів та інших спеціальностей.

Конкурентоспроможність наукових розробок Інституту забезпечується охоронними документами: близько 200 нових технічних рішень захищено патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи.

Гастроентерологічна наука дає можливість отримати нові та поглибити вже існуючі знання про епідеміологію, етіологію, патогенез хвороб органів травлення, розробити нові напрямки діагностики і лікування таких поширених і соціально значущих захворювань як: гепатит, панкреатит, виразкова хвороба, запальні захворювання кишечнику, які стають причиною інвалідизації людей молодого працездатного віку.

Сьогодні Інститут є науково-практичним центром, який здійснює інтеграцію таких споріднених гілок медицини як терапія, гастроентерологія та хірургія. Саме це поєднання дозволяє виховувати висококваліфікованих фахівців, які добре знають свою справу. Досягнення Інституту – це результат багатогранної творчої діяльності його вчених, лікарів та всіх співробітників.

Scroll to Top