з'ясування наявної повної вищої освіти обраній науковій  спеціальності;

• здійснювати наукове керівництво роботою аспіранта над дисертацією;

• особисто відповідати перед Вченою радою ДУ «ІГ НАМН» за якість

 написання аспірантом дисертації (п. 40 «Положення про підготовку

 науково - педагогічних і наукових кадрів », затверджене постановою

 КМУ № 309 від 01.03.1999 р.);

• здійснювати контроль за виконанням затвердженого індивідуального

плану роботи аспіранта.

Науковий керівник під час наукового керівництва аспірантом здійснює

 наступні функції:

• спрямовує роботу аспіранта відповідно до обраної теми;

• координує підготовку аспіранта для отримання необхідних знань і

 навичок;

• консультує аспіранта з теоретичних, методологічних, стилістичних та

 інших питань написання дисертації;

• оцінює виконану роботу і дає висновок про її відповідність

 встановленим вимогам.

На початковому етапі підготовки дисертаційної роботи (перші два

 місяці навчання в аспірантурі) науковий керівник:

• консультує аспіранта з питань визначення актуальності та новизни

 обраної теми дослідження;

• визначає мету та завдання дослідження;

• коригує розгорнутий план дисертації і дає рекомендації за списком

 літератури;

• погоджує щотижневий графік роботи аспіранта.

При підготовці до складання кандидатського іспиту з філософії

 науковий керівник звертає увагу аспіранта щодо переважного вивчення

 відповідних розділів курсу філософії для підготовки реферату з метою

 отримання необхідних методологічних навичок для роботи над дисертацією.

Для підготовки та складання кандидатського іспиту з іноземної мови

 науковий керівник надає аспіранту консультації у виборі напрямку і списку

 іноземних джерел у розрізі теми дисертаційного дослідження.

Науковий керівник визначає аспіранту індивідуальне завдання, яке

 безпосередньо пов’язане з обробкою даних за темою наукового дослідження.

Для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

 науковий керівник разом з аспірантом готує додаткову програму вказаного

 іспиту та несе особисту відповідальність за її якість.

Науковий керівник щомісячно проводить консультації - протягом 5

годин з аспірантами - відповідно до їх щотижневого графіку роботи, під час

яких аспірант інформує наукового керівника про хід підготовки дисертації і

консультується з питань, які викликають труднощі.

Незалежно від територіальної віддаленості наукове керівництво

 аспірантами може здійснюватися в наступних формах:

• «очно» - в явочному порядку;

• «заочно» (за допомогою поштового листування, електронної пошти та

 ін.).

Науковий керівник несе відповідальність за своєчасне подання

 аспірантом до наукової частини ДУ «ІГ НАМН» звітів (піврічного та

 річного) про виконану наукову роботу за звітній період. Науковий керівник

 повинен бути присутнім на засіданнях наукової частини, на яких

 проводиться атестація прикріплених до нього аспірантів. Висновок

 наукового керівника є вирішальним при щорічній атестації аспіранта.

Після отримання остаточного варіанту дисертаційної роботи науковий

 керівник:

• складає письмовий відгук, в якому характеризує якість роботи,

 зазначає її позитивні сторони, особливу увагу звертає на не усунені

 недоліки, мотивуючи можливість або недоцільність подання дисертаційної

 роботи на попередній розгляд на засіданні Вченої ради ДУ «ІГ НАМН»;

• разом із ученим секретарем ДУ «ІГ НАМН» готує проект відгуку

 установи, де виконана дисертація.

З метою здійснення контролю за роботою наукових керівників Вчена

 рада ДУ «ІГ НАМН» систематично заслуховує звіти заступника директора з

 наукової роботи та (у разі необхідності) саме наукових керівників про хід

 написання дисертацій аспірантами та підготовки їх наукових досліджень до

 захисту.

У своїй повсякденній праці науковий керівник повинен піклуватися

 про вдосконалення своїх особистих якостей:

• постійно підвищувати кваліфікацію, комунікаційні навички;

• прагнути до вивчення та запозичення передового досвіду наукового

 керівництва аспірантами у колег своєї наукової установи, ВНЗ і наукових

установ міста, регіону, України та за кордоном;

• показувати приклад порядності, толерантності та поваги до чужої

 думки, надавати допомогу своїм аспірантам в оволодінні навичками й

 уміннями наукової полеміки і дискусії.