<212121F0E0F1F1F2E0EDEEE2EAE05FC3E0F1F2F0EE5FB9345F323031345FF1F2E0F2FCE82E696E6464>

 

 

ЗМІСТ

ТИТУЛ......................................................................................................................................6

 

ЮВІЛЕЇ

 

Степанов ЮМ,

До 50-річного ювілею наукової установи

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України………....……........................7

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Патологія верхніх відділів травного каналу

 

Коваленко А.Н.

Содержание метаболитов NO в желудочном соке больных

хроническим рефлюкс астритом.................................................................14

Дмитрієва СМ.

Функціональний стан шлунка та імунологічна резистентність у

дітей  перших місяців   життя.......................................................................20

МосІйчукЛ.М., Демешкіна Л.В., Кушніренко І.В., Зав'яловаІ.Ю.

Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні

дослідження................................................................................................23

РуденкоА., МосийчукЛ.Н., ОшмянскаяН.Ю.

 Роль желчных кислот в морфофункциональных изменениях

 слизистой оболочки желудка у  крыс..........................................................30

Свінціцький

 А.С., Соловйова Г.А., КурикО.Г.,

Долгая Н.Є., Корендович І.В.

Клінічний перебіг і морфологічні особливості хронічного гастриту в

пацієнтів із найбільш поширеною гастроентерологічною патологією..................................................................................................34

 

Патологія печінки і жовчовивідної системи

 

 

Господарський І.Я., Волинець К.В., Грушко В.В.

 Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у

хворих на  хронічний гепатит С при супутньому автоімунному  

синдромі.......................................................................................................43

Діденко В.І.,Кленіна І.А., Руденко А.І.,

МакарчукВ.А., Ошмянська Н.Ю., Галінський О.О.

Морфофункціональні зміни печінки щурів з експериментальним

гепатитом в умовах дисбалансу оксиду азоту..............................................48

Звягинцева Т.Д., ГаманенкоЯ.К.

Терапевтические возможности Холопланта в лечении

дисфункции сфинктера Одди после холецистэктомии.................................57

Степанов Ю.М., Бреславець Ю.С., Завьялова І.Ю.,

Косинська СВ., Ягмур В.Б., Заіченко Н.Г., Гладун В.М., Попок Д.В., Плещенко М.Л., Меланич С.Л., Мосинцева СВ., Слаква І.І.,

Бородина Л.В., Полешко В.Ю.

Ефективність комбінованого гепатопротектора Форслів у лікуванні

хронічних дифузних захворювань печінки.....................................................63

Чернявский В.В., Сизенко А.К.

Гепатологические аспекты метаболического синдрома и

 возможностипатогенетического лечения.....................................................70

 

Патологія підшлункової залози

   

Русин В.І., Сірчак Є.С., КурчакН,

Роль дисфункції ендотелію у формуванні хронічного панкреатиту

 у хворих після холецистектомії...................................................................76

РатчикВ.М., Пролом Н.В., ОрловскийД.В.,

БуренкоА.Н.

Тактика и хирургическое лечение механической желтухи

различной этиологии....................................................................................81

Ошмянская НЮ

Гибель и регенерация панкреатических островков и развитие

фиброза у больных хроническим панкреатитом...........................................88

Коваль В.Ю,

Роль антитіл до еластази, циркулюючих автоантитіл до антигенів глутаматдекарбоксилази та острівцевих клітин при хронічном

панкреатиті..................................................................................................96

 

Патологія кишечнику

 

Дорофеев А.Э., Рассохина О.А.,

КирьянЕ.А., Деркач И.А., Бутова А.Ю.

Особенности абдоминального болевого синдрома у пациентов с функциональными и воспалительными заболеваниями

кишечника и методы его коррекции............................................................101

Абатуров О.С, Степанова Ю.Ю.

Значения фекального кальпротектину

при ротавірусній інфекції в дітей раннього віку……………………............106

Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Паранько Г.С.,

Сорочан О. В., Кленіна І.А., Петішко О. П.

 Показники ферокінетики  та регуляція метаболізму заліза у

хворих  на хронічні запальні захворювання кишечника…………..................110

Решетілов Ю.І., Редько 1,1, Проценко Н.М.,

Кузнецова Л. П., Васильченко О.Ю., Богослав Т. В.

Актуальні питания діагностики та корекції лактазної

недостатності в дітей та дорослих............................................................117

 

ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІЇ

 

 

Савустьяненко А.В.

Возможность замены внутривенной формы омепразола на

пероральную у пациентов с язвенным кровотечением................................123

Степанов Ю.М., Косинська СВ.

Особливості застосування урсодезоксихолевої кислоти при

широкому спектрі патологи гепатобіліарного тракту та інших

органів та систем.......................................................................................129

Степанов ЮМ.

Стеатоз печени и стеатогепатит — неизбежность смешанного

генеза........................................................................................................136