Оголошення

Оголошення про намір передати в оренду нежитлове приміщення ДУ «Інституту гастроентерології НАМНУ» у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

 

№ з/п

Місце розташуван

ня об’єкта оренди

Характерист ика об’єкта

Балансо

утримувач

Юридична адреса балансоутри мувача

Вартість об’єкта оренди, грн.

Орендна плата за місяць, грн. *

Інші умови передачі в оренду комуналь

ного майна, пов’язані з ДУ «Інституту гастроенте

рології НАМН України»

 

Термін оренди

1

Державна установа «Інститут гастроентеро

логії національної академії медичних наук  України» 49074, м.Дніпро, просп. Слобожансь

кий, 96.

 

Не житлове  приміщення приміщення площею 15,0 кв. м, розташова

ного на І поверсі клінічного корпусу

 

Національна академія медичних наук України

04050, м. Київ, вул. Герцена, 12

154900,00 без ПДВ

792,49 без ПДВ

- використову

вати майно лише за цільовим призначен

ням

2 роки 11 місяці в

 

* Початковий розмір орендної плати визначений відповідно до Методики розрахунку і податку використання плати за оренду державного майна, затвердженої  постановою КМНУ №786-95-п.

 

Умови конкурсу: страхування орендованого майна, на користь орендодавця  та надання йому копій договору страхування орендованого майна, страхового полісу та копій платіжних доручень після укладення договору оренди протягом 30 днів; заборона суборенди,  приватизації та переходу права власності на орендоване майно третім особам; зобов’язання  орендаря погоджувати з орендодавцем внесення змін до складу орендованого майна; дотримання екологічних норм експлуатації  об’єкта оренди; відшкодування витрат  орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю ( у т.ч. плата за землю) ; термін дії договору оренди два роки та одинадцять місяців; обов’язкове проведення ремонту приміщень, будівель і споруд за власний рахунок; використання об’єкта за призначенням; послуги оцінювача, рецензента звіту про оцінку, оприлюднення оголошення та витрати на проведення конкурсу оплачує переможець конкурсу.

Переможець конкурсу  зобов’язаний  укласти договір оренди  протягом  двох  тижнів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання та забезпечення його виконання, переможець конкурсу повинен сплатити завдаток за один місяць в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати за перший базовий місяць оренди  на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування  об’єкта оренди протягом 14 днів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. Унесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок подальших платежів за використання майна.  У випадку відмови  переможця конкурсу від укладення договору оренди  завдаток поверненню не підлягає.

3.2. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії у конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу ,  такі документи :

Заяву про намір укласти договір оренди, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи) юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкту, у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди,

До заяви необхідно надати:

для юридичної особи:  документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи; нотаріально засвідчені копії установчих документів, документу (оригінал або нотаріально посвідчену копію виписки), що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, копії довідки органу Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців України; документу, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір; для неприбуткових організацій – завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ; проект договору оренди; копія звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
                - для фізичної особи:
нотаріально засвідчені копії документу (оригінал або нотаріально посвідчену копію виписки), що  підтверджує їх державну реєстрацію як суб’єктів підприємницької діяльності та довідки органу Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (за наявності), копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку, засвідчені копії паспорта, довідки про одержання ідентифікаційного коду, проект договору оренди.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення ДУ «Інституту гастроентерології НАМНУ»приймає заяви з пакетами документів про оренду відповідного майна.

У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вищенаведених вимог або ненадання чи надання в неповному обсязі документів, ДУ «Інституту гастроентерології НАМНУ»  в 10-ти денний термін з дня її реєстрації знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.

Орендна плата за орендоване майно сплачується щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно до 15 числа поточного місяця.

Заява та документи надаються до ДУ «Інституту гастроентерології НАМНУ» за адресою: 49074, м.Дніпро, просп. Слобожанський, 96,  приймальна. За довідками звертатись за  тел. 27-79-47.