Исторія інституту

 

Державна установа "Інститут гастроентерології Національної Академії медичних наук України" був заснований в 1964 році у зв'язку з великою соціальною значущістю гастроентерології, як однієї з основних  галузей медичної науки і практики. Ухвалою Ради Міністрів Української РСР  від 19 грудня 1964 і наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР № 40  від 19 січня 1965 був  створений Дніпропетровський інститут гастроентерології, який розпочав свою діяльність 16 березня 1965.

Основний напрям діяльності інституту був сформульований Міністерством охорони здоров'я України - вивчення клініки, розробка методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення. 

           Першим директором інституту і Головним гастроентерологом МОЗ України був кандидат медичних наук Поляков Євгеній Максимович. 

 

З квітня 1967 року і впродовж 20  років інститутом і спеціалізованою гастроентерологічною службою керував Заслужений  діяч науки УРСР, доктор медичних наук, професор Кришень Павло Федорович. 

 

 

 З 1987 року по 2011 рік інститут очолював член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Філіппов Юрій Олександрович. 

 

В даний час директором інституту є головний фахівець НАМН України по гастроентерології і дієтології, віце-президент Української гастроентерологічної асоціації, завідувач кафедрою  гастроентерології і терапії факультету післядипломної  освіти ДЗ "Дніпропетровська  медична академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор Степанов Юрій Миронович.

    

         Інститут був єдиною у своєму роді науково-дослідною установою з крупною дослідницькою і клінічною базою, де  проводилося вивчення  поширеності етіології і патогенезу хвороб органів травлення, розроблялися методи діагностики, а також   хірургічного і терапевтичного лікування. Тільки через 3 роки був відкритий Всесоюзний НДІ гастроентерології МОЗ СССР в Москві, через 5  - лабораторія гастроентерології в м. Тарту і невеликий інститут з одним клінічним відділом в  м. Душанбе.

      Співробітники інституту одними з перших освоїли і впровадили ендоскопічні методи дослідження і лікування, розробили нові теорії про виникнення хвороб органів травлення,     освоїли і впровадили  найсучасніші хірургічні втручання.

У стінах Інституту працювали учені, які внесли значний вклад до вітчизняної теоретичної і клінічної гастроентерології, роботи яких відомі не лише в Україні, але і в далекому зарубіжжі. Вагомий вклад в розвиток гастроентерологічної науки, становлення спеціалізованої гастроентерологічної служби, і підготовку фахівців в різні роки здійснили такі відомі учені і організатори охорони здоров'я, як:

  

 Ю. І. Рафес        

 

  П. А. Канішев

 В. Г. Анан'єв

 


І.І. Шелекетіна

 Т. П. Шамшонкова, В. П. Спивак, Т. В. Смирнова, И. Т. Кругликов, О. А. Кривицкий, и др.  

Висококваліфіковані кадри і матеріально-технічний потенціал Інституту дозволяють успішно виконувати всі завдання науково-дослідної, лікувально-діагностичної, організаційно-методичної і інших видів роботи відповідно до основних напрямів діяльності на рівні кращих світових стандартів. Наукові дослідження, проведені в Інституті,  характеризуються поглибленим вивченням проблем функціонування органів травлення на: системному, органному, клітинному і субклітинному рівнях популяції.

Учені Інституту першими в країні сформулювали:

- Концепцію холесекреторних порушень, ввели в клінічну нозологію поняття «Біліарна недостатність», на нових основах розробили методи її корекції.

- Ученими Інституту  розроблений напрям ендокринної гастроентерології, що дозволило теоретично обгрунтувати  концепцію патогенетичної ролі пептидів регулювальників у виникненні хронічної патології органів травлення,  розробити нові методи діагностики і лікування, а також обгрунтувати використання гастроінтестинальних гормонів і нових лікарських засобів, створених ученими Інституту на основі продуктів-аналогів з природної і тваринної сировини.

- Розроблені і упроваджені методи використання поліспиртів (сорбіт, ксиліт, альгурін) для діагностики і лікування хворих з гастродуоденальною і гепатобіліарною патологією.

- Створений клас медико - біологічних моделей, заснованих на порушенні інформаційного обміну гастродуоденальної зони шлунково-кишкового тракту і гепатобіліарної системи.

- Запропонований ряд нових способів функціонального тестування стану регуляції шлункової секреції.

- Визначено значення психотравматизації в розвитку гастродуоденальних захворювань і розроблений системний підхід до вибору психотропної терапії. Обгрунтована необхідність диференціальної психотропної терапії, як обов'язкового компоненту комплексного лікування хворих гастроентерологічного профілю.       

- Доведено патофізіологічне значення кишкової мікрофлори при захворюваннях органів травлення.

- Модифіковані відомі, розроблені і упроваджені нові методи бактеріологічної діагностики дисбіоза, оригінальний спосіб іммунокорекції методом аутоцитокінотерапії, що дозволяє значно поліпшити результати лікування, збільшити терміни ремісії, підвищити якість життя пацієнтів.

- Проведені фундаментальні дослідження і досягнуті значні успіхи у вивченні проблеми предракових захворювань шлунку, упроваджені методи профілактики диспластичних змін слизистої оболонки.

- Накопичений унікальний досвід  і створена хірургічна школа Інституту, розробляються і упроваджуються нові методи хірургічного лікування, реконструктивні операції на шлунку, лапароскопічні операції, органозберігаючі оперативні втручання і малоінвазивні маніпуляції при патології органів травлення. Розроблені методи діагностики і лікування пацієнтів з ускладненими формами хронічного панкреатиту. Удосконалюються методики резекцій підшлункової залози із збереженням дванадцятипалої кишки, виконуються панкреатодуоденальні резекції при пухлинах голівки підшлункової залози і великого дуоденального сосочка.

    -  Реалізуються нові підходи до гальмування фіброзних процесів в печінці і підшлунковій залозі.

 -  Створена спеціалізована гастроентерологічна служба України, визначені принципи організації,  розроблені нові форми і методи диспансеризації і реабілітації при захворюваннях органів травлення. З врахуванням екологічної ситуації в державі і техногенного впливу на організм людини пріоритетною є розробка наукових основ удосконалення гастроентерологічної допомоги населенню України з врахуванням провідних чинників ризику захворювань органів травлення і адаптаційних можливостей організму.


- Створена, упроваджена і функціонує автоматизована госпітальна система, розроблена сучасна методика ціноутворення в медицині,

 

 клініко-статистичні класифікації хвороб органів травлення, стандарти лікування хворих гастроентерологічного профілю. Розроблені і видані у вигляді монографії  медико-статистичні стандарти діагностики і лікування найпоширеніших хвороб органів

травлення найшли широкий попит серед практичних лікарів-гастроентерологів і терапевтів.
 
Наукові співробітники Інституту  взяли участь у виконанні 3 науково-дослідних тем в рамках Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації», матеріали однієї з них увійшли до монографії, узагальнювальної роботи  українських учених, направлені на поліпшення  медичної допомоги населенню країни.  

    Інтеграція фундаментальної і прикладної науки в Інституті базується на експериментальних і клінічних даних, має вдале поєднання терапевтичної і хірургічної гастроентерології, що забезпечує комплексне вирішення актуальних проблем цієї галузі медицини.

Інститут сьогодні — науково-дослідна клінічна установа, яка є головною з проблеми «Гастроентерологія» в Україні. 

 З метою  підвищення рівня і престижу Інституту проведена реорганізація структури установи. Відбуваються якісні зміни матеріальної бази, яка значно поліпшить якість надання медичної допомоги населенню України. За останні2 року проведено оснащення найсучаснішим устаткуванням клініко-діагностичною, біохімічною лабораторій.

Істотно оновлена ресурсна база, зокрема придбана і введена в експлуатацію нова  апаратура:

·        Цифровий рентген діагностичний комплекс «Ореra T90cex»

·        Цифровий рентген діагностичний комплекс «МСА PLUSS»

·        Скальпель хірургічний «SonoSurg-G-2»

·       Монітор спостереження за станом хворого «UM-600»

·        Ручний пульсоксиметр «Pearl10»

·        Апарат штучного дихання і вентиляції легенів «Monnal T-75»

·        Відеогастроскоп «GIF-HQ 190»

·        Стійка відеолапароскопічна «Karl Storz GMBH & Co KG»

·        Фібродуоденоськопи «FD-34V2»

·        Колоноскоп FC-38LV

·        Фіброськан FibroScan 

 

  

·         Ультразвуковий апарат RADMIR ULTIMA

·       Ультразвуковий діагностичний комплекс «SSA-660A Xario» 


 
    

  Апарат «Фіброскан», дозволяє визначити стадії фіброзу і стеатоза печінки на тих етапах, коли цей процес є оборотним, покращує якість діагностики захворювань печінки і  забезпечує контроль ефективності    лікування.

 Відновлена робота електронного мікроскопа, який дає можливість виявляти віруси гепатиту і діагностувати іншу патологію, упроваджені нові методи дослідження паразитарних інфекцій, що значно поліпшило якість і рівень діагностичного процесу.

        У відділенні хірургії органів травлення поява ультразвукового скальпеля Olympus (Японія), рентгенхірургічної С-подібної системи МСА (Італія), дозволила значно розширити можливості і якість виконання хірургічних втручань. Підвищується рівень надання медичної допомоги хворим гастроентерологічного профілю за рахунок розширення діапазону відкритих, лапароскопічних, мініінвазивних оперативних втручань під УЗ і рентгенологічним контролем. Розроблені етапні методи корекції жовчовиділення із застосуванням транспапілярных і ендобіліарних втручань, виконуються панкреатодуоденальні резекції і сучасні операції при ускладнених формах хронічного панкреатиту. З діагностичною і лікувальною метою застосовується ЕРХПГ з папілосфінктеротомією.

 Враховуючи пріоритетність міжгалузевого комплексування, поміщений договір з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України про спільне наукове дослідження, направлене на розробку нових методів лікування з використанням апарату для зварки тканин під час оперативного лікування.

Значно активізувалася робота організаційного і науково методичного керівництва гастроентерологічною допомогою населенню і підготовки лікарів-гастроентерологів України. Проводяться виїзні конференції в регіони України з наданням організаційної, діагностичної і консультативної допомоги, щорік проводяться гастроентерологічні конференції, в яких беруть участь 1200—1500 лікарів України. З 2013 року відновлено проведення наукових сесій  інституту, на яких ведучі учені  представляють основні наукові досягнення за рік.

Розширюються міжнародні контакти Інституту, зокрема, здійснюється співпраця з Європейським гастроентерологічним  суспільством, Міжнародної асоціації науки і вищої освіти (МАНВО), ведеться робота по договорах про науково-інформаційному співпраці з Центральним науково-дослідним інститутом гастроентерології м. Москва (Росія), з лабораторією «NL Biotechnologies LLC» (США, Арканзас). В рамках довгострокового договору про співпрацю проводяться мультіцентрові рандомізовані дослідження  ефективності і безпеки лікарських препаратів для лікування патології кишечника і печінки. Учені Інституту входять до ЕССО, Міжнародного (IPC) і Європейського (ЕРС) клубів панкреатологів. Доктор медичних  наук, професор Ю. М. Степанов, є членом Європейського комітету з присудження премії «Bares Award» за кращі наукові роботи з гастроентерології.

    Наукові співробітники Інституту проходять підготовку в зарубіжних клініках, постійно беруть участь в міжнародних, європейських і національних гастроентерологічних форумах (Італія, Швейцарія, Німеччина, Китай, Туреччина, Франція, Австрія, Японія, та ін.).

    Досягнення учених Інституту неодноразово відмічені дипломами, грамотами і преміями на наукових форумах різного рівня. Науковцями Інституту в 2010 році отримана Премія Президента України за кращу наукову роботу. Неодноразово молоді учені Інституту ставали стипендіатами Кабінету Міністрів України і нагороджувалися премією       НАМН України за кращу конкурсну роботу і ставали  переможцями щорічного обласного конкурсу проектів «Молоді учені - Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення відповідно до програми «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 – 2021 рік.  У 2014 році – диплом  НАМН України за кращу науково-дослідну роботу.

Комплексний підхід до вирішення проблем (від вивчення тонких особливостей патогенезу до створення нових ліків і завершених технологій лікування, нових автоматизованих систем, організаційно методичних, управлінських програм і підходів) дозволяє підняти гастроентерологічну науку і  спеціалізовану допомогу населенню України на світовий  рівень.

Інститут є клінічною базою кафедри гастроентерології і терапії факультету післядипломної освіти ДЗ "Дніпропетровської медичної академії МОЗ України", де щорік удосконалюють свою професійну майстерність і підвищують кваліфікацію понад 500 фахівців зі всіх регіонів України.

Ученими Інституту проведена велика робота із створення Української гастроентерологічної асоціації, яка плідно працює вже більше 15 років. На базі Інституту створена і багато років успішно функціонує проблемна комісія «Гастроентерологія», в роботі якої беруть участь 11 ведучих учених країни по даній спеціальності.

 

 

 

За 50-річний термін існування Інститутом видано більше  50 випусків міжвідомчої збірки наукових робіт «Гастроентерологія», в яких відображені досягнення гастроентерологічної науки і практики України. Збірка є спеціалізованим виданням ДАК України, включена в науко-метричну базу даних  Science Index  і український науковий реферативний журнал «Джерело».

У Інституті виконані 92 кандидатські і 27 докторських дисертацій, у тому числі співробітниками Інституту — 20. Здійснюється підготовка аспірантів і клінічних ординаторів.

З дня заснування Інституту ученими  опубліковано понад 6000 наукових робіт, видано 18 монографій, 84 навчальні посібники і довідник.

Конкурентоспроможність наукових розробок Інституту забезпечується охоронними документами: 182 нових технічних рішень захищено патентами і авторськими свідоцтвами на винаходи, отримано свідоцтво про відкриття.

 

    Таким чином. Інститут гастроентерології є  науково-практичним центром, який розробляє наукові програми,   а також надає населенню висококваліфіковану спеціалізовану допомогу. Саме це поєднання наукової і практичної діяльності дозволяє виховувати підготовлених фахівців, що глибоко знають свою справу. Досягнення Інституту — це результат багатогранної творчої діяльності його учених, лікарів, всіх співробітників.