Відділ захворювань шлунка та дванацятипалої кишки, дієтології та лікувального харчування

ТЕМАТИКА ВІДДІЛУ

 2010-2012 р.р.

«Вивчити ендогенні та екзогенні фактори розвитку кандидозу при запальних та ерозивно-виразкових захворюваннях верхнього відділу шлунково-кишкового тракту і оптимізувати диференційовану терапію».

В результаті дослідження встановлено, що частота орофарингеального кандидозу у хворих на гастроентерологічну патологію складає понад 44,5 %, при цьому 79,6 % пацієнтів з 3 та 4 ст. мікробного обсіменіння мають ураження слизової оболонки стравоходу та/або шлунка, з переважанням (73,0 %) інвазії у слизову оболонку. Визначені глибокі дефекти у функціонуванні системи антифунгальної резистентності як на системному рівні (зниження загальної імунної реактивності при дефіциті Т-лімфоцитів та їх субпопуляції, дисбаланс у цитокіновій ланці регуляції), так і місцевому (недостатність лактоферину та секреторного імуноглобуліну А в слині та шлунковому соці). Зниження антифунгальної резистентності у пацієнтів з кандидозом слизової оболонки на макроскопічному рівні проявляється зростанням у 3,3 рази частоти виявлення ерозивних змін в антральному відділі шлунка, змінами ультразвукової анатомічної будови пілороантральної зони у 82,7 % пацієнтів, які зумовлюють порушення рухової активності шлунка та змінюють характер евакуації (83,4 % випадків). Суттєве значення набуває нестабільність компенсаторних можливостей системи антиоксидантного захисту. Аналіз вищевикладених даних дозволив обґрунтувати та розробити алгоритм лікування зазначеного контингенту хворих. 

Впровадження – у лікувально-профілактичних установах міського та обласного рівнів.

Основні публікації за темою:

1.                Особливості гістоструктури стравоходу і шлунка при запальних та ерозивно-виразкових захворюваннях верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, асоційованих з кандидозом слизових оболонок / Ю. А. Гайдар, Л. М. Мосійчук, І. В. Кушніренко, Н. Ю. Ошмянська // Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2013. – №2 (48). – С. 7–12.

2.                Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизових оболонок верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією / І. В. Кушніренко, Л. М. Мосійчук, О. О. Крилова [та ін.] // Гастроентерологія = Gastroenterology : збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2013. – №3 (49). – С. 25–31.

3.                Місцевий імунітет та адгезивні властивості Candida albicans у хворих з запальними та ерозивно-виразковими захворюваннями верхнього відділу шлунково-кишкового тракту / І. В. Кушніренко, В. Є. Кудрявцева, О. М. Татарчук [та ін.] // Український медичний альманах. – 2013. – Т.16, № 2.– С. 126–128.

4.                Особливості моторно-евакуаторної функції шлунка при кандидозному ураженні СО верхнього відділу травного каналу / Т. В. Майкова, І. В. Кушніренко // Сучасна гастроентерологія. – 2014.– № 2 (76). – С. 35–39.

5.                Алгоритм лікування кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у хворих з гастродуоденальною патологією: інформаційний лист МОЗУ № 162–2015 / Ю. М. Степанов, Л. М. Мосійчук, І. В. Кушніренко [та ін.] //  Укрмедпатентінформ  МОЗ України. – Київ, 2015. – 3 с.

6.                Корекція імунологічних порушень у хворих з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту: інформаційний лист МОЗУ № 196–2013 / В. Є. Кудрявцева, І. В. Кушніренко, Л. М. Мосійчук [та ін.] // Укрмедпатентінформ  МОЗ України. – Київ, 2015. – 3 с.

7.                Патент № 92222 Україна, МПК (2006.01) А 61Р 1/4. Спосіб лікування кандидозу слизової оболонки верхнього відділу травного каналу / Л. М. Мосійчук, І. В. Кушніренко, Т. В. Майкова; заявник та патентовласник Державна установа “Інститут  гастроентерології  НАМН України”. – № u201401238;  заявл.10.02.2014; опубл. 11.08.2014,  Бюл. № 15.

2013-2015 р.р.

«Вивчити клінічні та морфофункціональні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної із дисфункцією жовчного міхура та сфінктера Одді, та розробити способи корекції виявлених порушень».

В результаті роботи визначено, що збільшення у клінічній симптоматиці хворих болю в епігастрію та печії негативно асоціювалося із підвищенням концентрації глікокон’югованих та позитивно – таурокон’югованих фракцій жовних кислот у жовчі. Інтенсивність скарг вища у хвориз зі зміненим тонусом сфінктера Одді та дискінезією жовчного міхура (р<0,05). Найбільш значимими факторами розвитку поєднаної патології є нерегулярність харчування, що корелювало зі зниженням тонусу сфінктеру Одді, вживання алкоголю та психоеміциональне навантаження, яке зумовлювало гіпертонус сфінктера Одді. На вираженість структурних змін слизової оболонки стравоходу більш суттєво впливала дискінезія жовчного міхура, ніж сфінктера Одді. У той же час при гіпотонусі сфінктера Одді частіше виявлення кишкової метаплазії слизової оболонки антрума (р=0,05) та псевдопілоризацію залоз тіла шлунка (р=0,05). Виявлений кореляційний зв’язок між часом закислення стравоходу, наявністю ті кількістю кислих закидів у стравохід та біохімічними змінами жовчі, зокрема, із концентрацією холевої кислоти в порції В, що свідчить про можливий вплив змін біохімізму жовчі на формування ГЕРХ. Дисфункцію сфінктера Одді за даними УЗО виявляли у 73,0 % хворих із рівною частотою гіпо- та гіпертонусу. За даними HADS зміни психоемоційного статусу виявлені у 71,6 % пацієнтів. В динаміці лікування тіорилом спостерігали зменшення рівня тривоги та депресії, втричі збільшився показник фізичного функціонування, у 18 рази показник, що відображує роль фізичних проблем у життєдіяльності, у 1,6 раза – показники соціального функціонування та загального здоров’я.

Впровадження – у лікувально-профілактичних установах міського та обласного рівнів.

Основні публікації за темою:

1.                Особливості клінічної симптоматики у хворих на ГЕРХ при поєднанні з дисфункцією сфінктеру Одді / Л. М. Мосійчук, І. В. Кушніренко, Л. В. Демешкіна [та ін.] // Гастроентерологія = Gastroenterology: збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (57). – С. 34–39.

2.                Особливості показників рН-моніторингу у хворих на ГЕРХ при поєднанні з дисфункцією сфінктеру Одді / Ю. М. Степанов, І. В. Кушніренко, Л. М. Мосійчук [та ін.] // Гастроентерологія = Gastroenterology: збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (58). – С. 23–28.

3.                Еволюція зондових методів досліджень у гастроентерології: огляд і власні дослідження / Ю. М. Степанов, І. В. Кушніренко, Л. М. Мосійчук // Гастроентерологія = Gastroenterology: збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2014.– № 1 (51). – С. 94–101.

4.                Психологічна дезадаптація пацієнтів з ГЕРХ: огляд та власні дослідження / Л. М. Мосійчук, Л. В. Демешкіна, І. В. Кушніренко, І. Ю. Зав’ялова // Гастроентерологія = Gastroenterology: збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (54). – С. 23–29.

5.                Особливості змін біохімічних показників шлункового соку у хворих на ГЕРХ в сполученні з дисфункцією ЖМ та СфО / Л. М. Мосійчук, Л. М. Грабовська, К. В. Парамонова [та ін.] // Гастроентерологія = Gastroenterology: збірник наукових статей. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (58). – С. 40–45.

6.                Удосконалення методів дослідження якості життя у хворих на хронічний панкреатит та ГЕРХ, поєднану з дисфункцією сфінктеру Одді : методичні рекомендації / Ю. М. Степанов, Л. М. Мосійчук, О. О. Крилова [та ін.] – Київ, 2014. – 20 с.

7.                Спосіб лікування ГЕРХ, сполученої з дисфункцією сфінктеру Одді : заявка № u 201505539, Україна : МПК (2013.01) A61K 33/00. / Л. В. Демешкіна, Л. Н. Мосійчук, І. В. Кушніренко [та ін.]; заявник  Державна установа “Інститут гастроентерології НАМН України”. – заявл. 05.06.15.